OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

W związku z uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zawiadamiam o możliwości składania wniosków o dofinansowanie zadań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami z terenu Gminy Radziłów, niestanowiących wyłącznej własności Gminy Radziłów, w formie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

1. Dotacja w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków  – edycja druga może być udzielona na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

2. Dotacja może być udzielona osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego do zabytku wpisanego do w/w rejestrów.
3. Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:

 1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

 5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

4. Wartość wnioskowanego dofinasowania musi mieścić w ramach jednego z trzech dostępnych limitów:

· do 150 000  złotych,

· do 500 000 złotych,

· do 3 500 000 złotych.

5. Wysokość dofinansowania wynosi do 100 % wartości zadania inwestycyjnego.

6. W przypadku, gdy wartość ostateczna zadania inwestycyjnego objętego dofinansowaniem                          z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego wnioskodawcy, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana we wniosku o dofinansowanie z Programu, wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną, a wartością ostateczną.

7. Dofinansowanie może być przyznane wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu, nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.

8. Wnioski o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków składane są za pośrednictwem Gminy.

10. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez właściwą merytoryczną komórkę organizacyjną Urzędu Gminy Radziłów.

11. Komórka organizacyjna, o której mowa w pkt 10 sporządza opinie merytoryczne do wniosków                i przedkłada je Wójtowi Gminy Radziłów.

12. Dotacje, na wniosek Wójta Gminy Radziłów przyznaje Rada Gminy w Radziłowie w formie uchwały

13. Złożenie poprawnego pod względem formalnym wniosku o dotację nie jest równoznaczne z jej przyznaniem i nie gwarantuje również przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.                               Od rozstrzygnięcia wyboru wniosków nie przysługuje odwołanie.

14. Informacja o wnioskach wybranych do dofinansowania zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziłów.

 15. Warunkiem udzielenia dotacji, po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy Inwestycji objętych dofinansowaniem z Programu, będzie udzielenie Gminie Radziłów Wstępnej Promesy,                       o której mowa w Regulaminie Naboru Wniosków o dofinansowanie w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków Edycja 2.

16. W przypadku otrzymania dofinansowania, Gmina Radziłów podpisze  umowy określające zasady udzielenia dotacji tylko z podmiotami, których wnioski otrzymały dofinansowanie. Pozostałe podmioty zostaną pisemnie poinformowane o decyzji odmownej.

17. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa dotacji.

18. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na wzorze stanowiącym Załącznik do uchwały                    Nr XXXVI/270/2021 Rady Gminy Radziłów z dnia 9 grudnia 2021 r.

19. Wniosek należy złożyć do dnia 10 sierpnia 2023 r. do godziny 12:00.

20. Wnioski złożone po dniu 10.08.2023 r. po godzinie 12:00 nie będą rozpatrywane.

21. Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów, 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, lub korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy w Radziłowie: /gminaradzilow/SkrytkaESP. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Radziłowie.

21. Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy Radziłów w Referacie Inwestycji w pok. nr 5  lub pod nr tel. 86 273 71 15

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Regulaminem Naboru Wniosków o dofinansowanie w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków Edycja 2 oraz innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty”: https://www.bgk.pl/programy-ifundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow-edycja-druga/ .

Skip to content