Informacja Wójta Gminy Radziłów

o kontrolach zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, które będą prowadzone w gminie w 2023 roku

Wójt Gminy Radziłów informuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa w zw. z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U.  z 2022 r., poz. 2519, z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia kontroli  w zakresie: częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników   z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

            W związku z powyższym mieszkańcy gminy, którzy nie mają do chwili obecnej podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązani są to uczynić do 31 sierpnia 2023 r.

Po upływie wskazanego terminu pracownicy Urzędu Gminy Radziłów rozpoczną kontrolę w przedmiotowej sprawie, z wypełnienia ustawowego obowiązku posiadania podpisanej umowy oraz dowodu zapłaty za wykonaną usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów (§20 Uchwały Nr XXXI/186/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 grudnia 2016 r.) właściciel nieruchomości jest zobowiązany do opróżniania zbiornika bezodpływowego nie rzadziej niż raz na rok nie dopuszczając do jego przepełnienia.

            Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli, podlega karze grzywny.

Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radziłów:

  • Przedsiębiorstwo TOI-TOI Systemy sanitarne sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa; (telefon 22 614 59 79); termin ważności zezwolenia 28 marca 2033 r.
  • WC Serwis Sp. z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze; (telefon 801 133 088); termin ważności zezwolenia 12 grudzień 2027 r.
  • mToilet sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa; (telefon 800 000 800); termin ważności zezwolenia 25 stycznia 2033 r.
  • Jednostka organizacyjna Gminy Radziłów: Zakład Komunalny w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, tel. 86 273 61 84.

            Brak opróżnienia zbiornika bezodpływowego lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków skutkuje zastosowaniem procedury opróżnienia zastępczego, przy zastosowaniu górnej stawki opłaty, która w chwili obecnej wynosi 35,00 zł brutto/1m3 ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, określonej Uchwałą Rady Gminy Radziłów.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Radziłów przy ul. Plac 500-lecia 14 lub pod numerem telefonu 86 273 71 20.

Zarządzenie Nr 75/2023 Wójta Gminy Radziłów w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach położonych na terenie gminy Radziłów

Skip to content