Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2023 r., o godz. 11 00 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LII i LIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie Gminy Radziłów.
 6. Rozpatrzenia raportu o stanie gminy:
  1. debata nad raportem;
  2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzieleniem Wójtowi wotum zaufania za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok;
  2. udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;
   1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2022 rok;
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
    o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2022 rok;
   3. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok;
  3. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2023 rok;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035;
  5. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad LIV sesji Rady Gminy.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content