Ogłoszenie Wójta Gminy Radziłów

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977), art. 39 i 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/166/2020 Rady Gminy Radziłów z dnia
29 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 15 czerwca 2023  r. do 6 lipca 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Radziłowie (pokój 3A), 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zmiany Studium wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/ 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2023 r.  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14 o godz. 12oo

Zgodnie z art. 11 pkt 8 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi mogą być wnoszone ustnie do protokołu, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (na adres Urzędu Gminy w Radziłowie, 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, lub  e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl, lub skrytka ePUAP:/ugradzilow/skrytka) z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lipca 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Radziłów.

Ogłoszenie z dnia 2023-06-06 – Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Do pobrania:

Skip to content