Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 30 marca 2023 r., o godz. 10 30 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLIX, L i LI sesji Rady Gminy Radziłów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.
 6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Samorządowej w Radziłowie za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
  za rok 2022 oraz wykaz potrzeb na rok 2023.
 8. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2022 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok oraz przedstawienie potrzeb z realizacją zadań.
 10. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Mścichach za 2022 rok.
 11. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w Radziłowie za 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2022 r.”
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  •  zmian w budżecie gminy Radziłów na 2023 rok;
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035;
  • określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze;
  • wyrażenia zgody na dokonanie zwrotu nieruchomości do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
  • uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziłów w 2023 r.
 14. Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad LII sesji Rady Gminy.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

      Zbigniew Mroczkowski

Skip to content