Konkurs dla organizacji pozarządowych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zleciła realizację zadania publicznego
pn.: „Wzajemnie potrzebni” Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności „BONA FIDES”.
W ramach realizacji tego zadania został ogłoszony konkurs dla organizacji pozarządowych, który ma na celu wdrożenie pilotażowego modelu efektywnego systemu pomocy i włączania społecznego dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym dla obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w zakresie zaspokajania potrzeb w obszarze mieszkalnictwa, rynku pracy, edukacji i innych usług społecznych.
Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie internetowej: https://wzajemniepotrzebni.pl/.

Skip to content