Informacja w sprawie jakości  wody z wodociągu Święcienin

Zakład Komunalny w Radziłowie, informuje, że kontrolne, cząstkowe wyniki badań próbek wody, pobranej z punktów  czerpalnych  z wodociągu Święcienin  w dniu 09 marca br. , zleconych do wykonania w akredytowanym laboratorium –  PSSE w Łomży

nie wykazały ponadnormatywnych przekroczeń mikrobiologicznych oraz fizykochemicznych:

(liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody – 0 jtk,  liczba Escherichia coli w 100 ml wody –   0 jtk )  oraz fizykochemicznych ( mętność  < 1NTU, chlor wolny <0,3 mg/l ),

Ostateczne wyniki znane będą po pobraniu próbek oraz dokonaniu analizy przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Grajewie w dniach 13 – 15 marca br.

dlatego też decyzja nr 3/D/HK/2023 w dalszym ciągu obowiązuje.

O przydatności wody do spożycia, poinformujemy Państwa niezwłocznie w sposób zwyczajowo przyjęty  po otrzymaniu decyzji  uchylającej przedmiotową decyzję.

Skip to content