Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Szlasach

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 24 lutego 2023 r.

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Szlasy
dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

    Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Szlasy, iż zarządzeniem Nr 24/2023 Wójta Gminy Radziłówz dnia 24 lutego 2023 r.w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Szlasy zostało zwołane na dzień 09 marca 2023 r. (czwartek) na godzinę 10 30. Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia w/w wyborów.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Łojach – Awissa.

Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Dokonanie wyboru Przewodniczącego zebrania.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku.
 5. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Dokonanie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
 7. odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych
  w statucie sołectwa;
 8. zgłaszanie kandydatur na Sołtysa;
 9. przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów;
 10. zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej;
 11. przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów.
 12. Wnioski, zapytania i informacje.
Skip to content