Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2023 r., o godz. 9 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziłowie za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2023 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  4. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów do roku 2030;
  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy.
 5. Przedstawienie opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Grajewie w zakresie wykonywania prac społecznych przez nieletnich w roku 2023.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad LI sesji Rady Gminy.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy

Skip to content