Nabór wniosków do  dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie Wójta Gminy Radziłów 

o naborze wstępnych wniosków do  dofinansowania

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem o naborze wstępnych wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Radziłów do dnia 27.02.2023 r. do godz. 15:45, ogłasza nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

I .Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania

Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Gmina Radziłów może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę  dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym
się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
II. Dotacja będzie przysługiwała osobom fizycznym lub jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, posiadającym tytuł prawny do zabytku.
 III. Dotacja może zostać przyznana na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w szczególności:

 1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
  sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 6. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 7. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 8. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
  odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
 9. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 10. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 11. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 12. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 13. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 14. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac
  i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
  zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
   


IV. Zasady składania wstępnych wniosków do dofinansowania:  
1.wnioski należy składać do Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów  
2. do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Radziłów nr 10/2023 z dnia 3 lutego 2023 r.;
3.  wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie w jednej z trzech kategorii: 
1)    do 150 000 złotych, 

2)   do 500 000 złotych,

3)   do 3 500 000 złotych.


Wypełnione formularze wniosków składa się:

– osobiście w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów  
4.   Formularze wniosków składa się  w terminie  od 17 lutego 2023 r. do dnia 27 lutego 2023 r. do godz. 15:45. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów (pokój nr 5).

5.   Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
6.   Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie 
z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.
7.  Do wniosku należy dołączyć:  

– wpis do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
–  dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku oraz zgoda współwłaścicieli lub współużytkowników wieczystych nieruchomości gruntowej,
na której znajduje się zabytek, na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem.


Dodatkowe informacje na temat naboru udzielone są pod numerem kontaktowym: 86 273 71 15, e-mail: inwestycje@gminaradzilow.pl

Szczegółowe warunki o naborze wstępnych wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się w Zarządzeniu Wójta Gminy Radziłów nr 10/2023 z dnia 3 lutego 2023r. dostępne pod adresem:
https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/zarzadzenie_s/zarzadzenie-nr-102023-wojta-gminy-radzilow-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wstepnych-wnioskow-o-dofinansowanie-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow.html

Zasady naboru oraz realizacji i finansowania inwestycji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków znajdują się  pod adresem:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Skip to content