Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 31  stycznia 2023 r., o godz. 10 30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Radziłów
  za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2023 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie;
  4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
   na 2023 rok;
  5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok;
  6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2023 rok;
  7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok;
  8. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2023 rok;
  9. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu;
  10.  uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz  zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziłów w 2023 r.;
  11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia z dotychczasowym biorącym w użyczenie z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy;
  12. uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie;
  13. przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 – 2027”;
  14. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia
   w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  15. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego  w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
  16. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad L sesji Rady Gminy.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content