Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Radziłów, działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) zawiadamia, że zgodnie z uchwałą nr XLVIII/359/2022 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 5595) – zostały uchwalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Radziłów:

Od dnia 1 stycznia 2023 r. należna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość (odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika).

Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 60,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, co stanowi dwukrotność stawki podstawowej.

Wysokość częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 4,00 zł od obowiązującej stawki opłaty podstawowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca. Wysokość stawki dla osób kompostujących bioodpady (odpady zbierane w sposób selektywny) wynosi 26,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wysokość miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn aktualnej stawki opłaty i danych zawartych w deklaracji złożonej do Wójta Gminy Radziłów – tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości otrzymają stosowne zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Właściciele nieruchomości, którzy dokonali wpłaty należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące przyszłe w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę opłaty, zobowiązani są dokonać dopłaty wynikającej z podwyższenia stawki.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu – stanowi ono podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 479 z późn. zm.).

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Skip to content