Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 20 grudnia 2022 r., o godz. 11 30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

O godz. 10 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLV, XLVI, XLVII i XLVIII sesji Rady Gminy Radziłów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2022 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2022 – 2035;
  3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035:
   1. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu uchwały;
   3. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji;
   4. dyskusja nad projektem uchwały;
   5. głosowanie nad projektem uchwały.
  4.  uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na 2023 rok:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu uchwały;
   3. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego; Komisja Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji;
   4. dyskusja nad projektem uchwały;
   5. głosowanie nad projektem uchwały.
  5.  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok;
  6.  uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziłów w 2023 r.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad XLIX sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content