Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.), art. 39 i 40 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) oraz uchwały Nr XX/166/2020 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłówraz z Prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 
18 listopada 2022 r. do 8 grudnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie (pokój 3A), 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zmiany Studium wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko będzie również udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/ 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25  listopada  2022 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14A o godz. 12oo

Zgodnie z art. 11 pkt 8 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi mogą być wnoszone ustnie do protokołu, w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (na adres Urzędu Gminy w Radziłowie, 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, lub  e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl, lub skrytka ePUAP: /ugradzilow/skrytka) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 grudnia 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Radziłów.

Wójt  Gminy Radziłów

/-/  Krzysztof Milewski


Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa

Skip to content