Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 28 października 2022 r., o godz. 10 00 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

O godz. 9 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2022 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2022 – 2035;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka
   nr 560/2  w Radziłowie;
  5. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – część działki nr 275 w Radziłowie.
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – część działki nr 43/2 w Sośni.
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka nr 89 w Zakrzewie.
  8. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne. 
 4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
 5.  Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad XLVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

      Zbigniew Mroczkowski

Skip to content