Oferta pracy na stanowisku ds. obsługi sekretariatu i promocji gminy z dnia 2022-10-24

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

ogłasza nabór

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu i promocji gminy

Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:
  obsługi sekretariatu i promocji gminy – 1 etat

 2. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. wykształcenie minimum średnie
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
  4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  6. znajomość obsługi komputera na poziomie co najmniej dobrym,
  7. nieposzlakowana opinia.
 3. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:
  1. doświadczenie zawodowe w strukturach administracji publicznej na podobnym stanowisku,
  2. kurs kancelaryjno- archiwalny co najmniej I –stopnia,
  3. znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa i zagadnień związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy w zakresie ustaw : o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  4. komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, kreatywność, zaangażowanie, punktualność;
  5. znajomość obsługi mediów społecznościowych,
  6. prawo jazdy kat. B
  7. umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,
  8. umiejętność pracy w zespole.

 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  1. Przyjmowanie , rejestracja i wysyłanie korespondencji i przesyłek, w tym korespondencji elektronicznej i faksów oraz składanie reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłki,
  2. Obsługa elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP,
  3. Czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji,
  4. Prowadzenie spraw związanych z używaniem telefonów służbowych,
  5. Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem wyjazdów służbowych pracownikom, w tym prowadzenie wykazu delegacji służbowych,
  6. Udzielanie interesantom informacji o zakresie działania i kompetencjach poszczególnych stanowisk i komórek urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
  7. Nadzór nad estetyką tablic ogłoszeniowych w budynku i przed budynkiem urzędu oraz aktualnością zamieszczonych na nich informacji,
  8. Podejmowanie wszelkich działań na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku gminy,
  9. Opracowywanie, przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i informacyjnych gminy (w tym Biuletynu „Nasza Gmina”) oraz współpraca w tym zakresie z innymi komórkami urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami,
  10. Prowadzenie spraw związanych z herbem gminy i systemami identyfikacji wizualnej gminy i urzędu gminy,
  11. Przygotowywanie informacji i materiałów z pracy wójta i urzędu na potrzeby własne i dla środków publicznego przekazu,
  12. Obsługa organizacyjna wydarzeń, akcji i imprez organizowanych przez urząd oraz prowadzenie zbiorów materiałów fotograficznych i audiowizualnych z tych wydarzeń, akcji i imprez,
  13. Redagowanie strony internetowej urzędu i profilu urzędu w mediach społecznościowych, w tym pisanie i redagowanie tekstów, dobór odpowiednich zdjęć, egzekwowanie od komórek urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych dostarczania aktualnych informacji o prowadzonych działaniach w celu ich publikacji,
  14. Analizowanie materiałów prasowych o gminie, pracy organów oraz urzędu i pozostałych gminnych jednostek organizacyjnych oraz prowadzenie zbioru wycinków prasowych,
  15. Prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Gminy Radziłów, Zakładu Komunalnego w Radziłowie, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie, w tym miedzy innymi:
   1. nadzór nad terminowym i właściwym przekazywaniem akt do archiwum,
   2. prowadzenie spraw związanych z jednolitym rzeczowym wykazem akt w ramach istniejących symboli i kategorii archiwalnych oraz przygotowywaniem w tym zakresie stosownych projektów i zarządzeń Wójta,
   3. prowadzenie archiwum akt osobowych pracowników,
   4. przyjmowanie i przechowywanie dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych referatów Urzędu Gminy,
   5. porządkowanie i udostępnianie dokumentacji,
   6. należyte zabezpieczenie dokumentacji przed zniszczeniem bądź zabraniem przez osoby nieupoważnione,
   7. prowadzenie ewidencji dokumentacji w archiwum,
   8. prowadzenie ewidencji udostępniania dokumentacji,
   9. przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
   10. przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
   11. przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego i innych właściwych archiwów,
   12. stałą współpraca z Archiwum Państwowym w Białymstoku, w tym uczestnictwo w cyklicznych naradach i szkoleniach,
   13. prowadzenie ewidencji wyników pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w archiwum,
   14. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum i stanu dokumentacji za dany rok i przedkładanie jej Wójtowi Gminy w terminie do 31 marca roku następnego,
  16. realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez Wójta, Zastępcę Wójta i Sekretarza Gminy.

 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
  Praca administracyjno-biurowa, na piętrze budynku Urzędu Gminy, w uzasadnionych przypadkach praca w terenie.
  Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy z wiązane z pracą przy komputerze.
  Umowa o pracę w wymiarze –   1  etat
  Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 6. Dodatkowe informacje:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.

 7. Wymagane dokumenty:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
  2. życiorys- curriculum vitae,
  3. list motywacyjny,
  4. kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. kserokopie poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem  dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),
  6. kserokopie poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
  7. oświadczenie o niekaralności prawomocnym skazaniem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe  ( w przypadku  zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego)
  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
  9. oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw  publicznych,
  11. Oświadczenie kandydata o następującej treści:

   „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych   (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 )

   ………………………………………………………………………………………

                                                                                                                         ( data i podpis)

  12. klauzulę informacyjną  o treści :

   Klauzula informacyjna dla procesu rekrutacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Radziłów oraz zgoda na przetwarzanie danych innych niż te, które są konieczne w rekrutacji do przetwarzania

   W przypadku przekazania w dokumentach rekrutacyjnych danych wykraczających poza wymagane przepisami, których podanie nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, (jak wizerunek, zainteresowania, stan zdrowia itp.), proszę zamieścić poniższą zgodę:

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wykraczających poza wymagane przepisami prawa, podanych przez mnie w załączonych dokumentach aplikacyjnych, przez jednostki organizacyjne Gminy  Radziłów . Jestem świadomy/a, że podanie tych danych nie jest konieczne do udziału w rekrutacji, jednak podaję je dobrowolnie, aby zostały uwzględnione przez administratora w ocenie mojej kandydatury.

   Radziłów, dnia …………………………………

   …………………………………………….
   ( czytelny podpis )       

   Informacja przekazywana kandydatowi w związku z przetwarzaniem jego danych:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych jest Urząd Gminy Radziłów z siedzibą: 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14
   2. W celu skorzystania ze swoich praw dotyczących danych osobowych należy skontaktować się z Inspektorem ochrony danych, e-mail: arasimowicz.alicja@gmail.com
   3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym naborze.
   4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa, jest niezbędne, aby uczestniczyć w rekrutacji. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.
   5. Przetwarzanie podanych przez Pana/Panią danych odbywa się w oparciu o:
    • przepisy prawa pracy, oraz ustawy o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 10 RODO), w zakresie wskazanym w tych przepisach, jak niekaralność, czy informacja o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
    • dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) – w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, przy czym zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na dalszy proces rekrutacji.
   6. Ma Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych.
   7. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 m-ce po zakończeniu procesu rekrutacji.
   8. Pani/a dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, w szczególności w związku z ogłoszeniem wyników naboru, dane mogą być upublicznione w BIP administratora.
   9. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na sposób przetwarzania realizowany przez Administratora.
  13. Inne ewentualne dokumenty poświadczające posiadane dodatkowe kwalifikacje i umiejętności , referencje, kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

   Kserokopie złożonych dokumentów aplikacyjnych musza być poświadczone przez kandydata za zgodność   z oryginałem.
   Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisane własnoręcznie.

 8. Terminy i miejsce składania dokumentacji:
  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „Nabór na stanowisko ds. obsługi sekretariatu i promocji gminy” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów do dnia    7 listopada  2022 r.    do godz. 1200 
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w w/w ogłoszeniu.

  Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie naboru jest- Elżbieta Dymecka–  przewodnicząca  komisji rekrutacyjnej.

 9. Sprawy organizacyjne:
  Nabór przeprowadzi komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Radziłów.
  Nabór odbędzie się w II etapach :
  I etap – analiza formalna dokumentów,
  II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej związanej z naborem kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub mailowo.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl /oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów.

Skip to content