Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 14 września 2022 r., o godz. 10 30 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 4. Przyjęcie protokołów z XLIII i XLIV Sesji Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 6. Przedstawienie informacji związanych z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655).
 7. Informacja o stanie przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  zmian w budżecie gminy Radziłów na 2022 rok;
  2.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2022 – 2035;
  3. uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie;
  4.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków
   i Petycji Rady Gminy Radziłów;
  5. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Radziłów do roku 2030;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów;
  7. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok;
  8. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zakończenie obrad XLV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content