Wybory Rady Sołeckiej w Barwikach

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Barwiki
dla wyborów Rady Sołeckiej

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Barwiki, iż zarządzeniem Nr 84/2022 Wójta Gminy Radziłów z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających członków Rady Sołeckiej Sołectwa Barwiki zostało zwołane na dzień 30 sierpnia 2022 r. na godzinę 9 :30. Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia w/w wyborów. Zebranie odbędzie się u sołtysa pod adresem Barwiki 13.
Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:
Otwarcie zebrania.
Stwierdzenie prawomocności zebrania.
Dokonanie wyboru Przewodniczącego zebrania.
Przyjęcie proponowanego porządku.
Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Dokonanie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
– odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych w statucie sołectwa;
– zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej;
– przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów.
Wnioski, zapytania i informacje.

Skip to content