Pierwszy przetarg ustny nieograniczony – działka 1425 w Radziłowie

WÓJT GMINY RADZIŁÓW OGŁASZA:

 pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziłów, położonej w obrębie 0024 Radziłów, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 1425

Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:

1.1 Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana.

1.2 Położenie: obręb ewidencyjny 0024 Radziłów, 19-213 Radziłów

1.3 Oznaczenie geodezyjne: nieruchomość nr: 1425 o pow. 345 m ², użytek gruntowy BrRIVa.

1.4 Oznaczenie według księgi wieczystej: LM1G/00021270/1

1.5 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Działka została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów (Uchwała nr XXXIX/188/2006 z dnia 27 lipca 2006 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr. 222 poz. 2165 zmieniona Uchwałą Rady Gminy Radziłów nr XXXV/226/13 z dnia 31 maja 2013 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego w dniu 18 czerwca 2013 r. pod poz. Nr 2621) i  uzyskała przeznaczenie:

  • podstawowe – zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
  • uzupełniające – usługi dla ludności z wykluczeniem działalności uciążliwej, urządzenia infrastruktury technicznej. 

1.6 Cena wywoławcza: 11 744,66 zł  brutto (słownie : jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery zł 66/100 ) w tym podatek Vat w wysokości 23 %.

1.7 Obciążenia nieruchomości: brak obciążeń;

1.8 Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań

1.9 Termin i miejsce przetargu: 4 październik 2022 r. (wtorek) godzina 11:00, Sala konferencyjna znajdująca się w budynku Urzędu Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.

1.10 Termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie: 1200 zł na rachunek Urzędu Gminy Radziłów BS Jedwabne /o Radziłów Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040  do dnia 29 września 2022 r. za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto Urzędu Gminy Radziłów.

1.11 O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu –  postąpienie nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

2. Informacje dodatkowe:

2.1 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Uczestnicy proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.

2.2 Podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny odpis z Krajowego

Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi z aktualnego Rejestru Przedsiębiorców KRS np. informację z CEIDG, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy, natomiast spółki cywilne także  umowę spółki.

2.3 W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo
z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy.

2.4 W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, przed otwarciem przetargu powinna ona złożyć oświadczenie, co do zamiaru nabycia nieruchomości (do majątku wspólnego lub majątku osobistego, w przypadku istniejącej rozdzielności majątkowej)

2.5 Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego współmałżonków, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

a) stawiennictwo obojga małżonków w dniu przetargu , albo

b) przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na reprezentowanie jego w przetargu, celem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na własność do wspólnego majątku współmałżonków. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

2.6 Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku odrębnego jednego z małżonków, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

a) wypisu aktu notarialnego, dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo

b) odpisu orzeczenia sądowego, ustanawiającego rozdzielność majątkową.

 

2.7 Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24
marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2020r. poz. 35 ze zm.).

2.8 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet       ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty   zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

2.9 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

2.10 Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.

2.11 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.

2.12 Ogłoszenie o  przetargu ustnym nieograniczonym zamieszczone zostanie  na tablicach ogłoszeń w Siedzibie Urzędu Gminy Radziłów i sołectwa  Radziłów a także na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radziłowie www.radzilow.pl i bip.ug.radzilow. wrotapodlasia.pl/.

2.13 Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów- Referat Gospodarki Komunalnej (pok. 3a)  w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1545 bądź pod numerem tel. 86 273 71 19

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)   i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 )

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

Krzysztof Milewski   

Skip to content