Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Glinki dla wyborów Sołtysa

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 25 maja 2022 r.

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Glinki dla wyborów Sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Glinki, iż zarządzeniem Nr 52/2022 Wójta Gminy Radziłów z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Glinki zostało zwołane na dzień 5 czerwca 2022 r. (niedziela) na godzinę 1330 Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia w/w wyborów.

Zebranie odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Glinkach.

Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Dokonanie wyboru Przewodniczącego zebrania.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku.
 5. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Dokonanie wyborów Sołtysa
  a) odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych w statucie sołectwa;
  b) zgłaszanie kandydatur na Sołtysa;
  c) przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów;
 7. Wnioski, zapytania i informacje.
Skip to content