Oferta pracy na stanowisku Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słuczu z dnia 2022-04-22

Wójt Gminy Radziłów
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słuczu

 1. Organ prowadzący: Gmina Radziłów.
 2. Nazwa i adres placówki:
  Szkoła Podstawowa w Słuczu
  Słucz 114, 19-213 Radziłów
 3. Wymagania wobec kandydatów:
  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r., w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449).
 4. Wymagane dokumenty:
  1) uzasadnienie przystąpiena do konkursu oraz koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły,
  2)życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej zawierający w szczególności informacje o:
  • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
  • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy , w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  1. imię /imiona/ i nazwisko,
  2. datę i miejsce urodzenia,
  3. obywatelstwo,
  4. miejsce zamieszkania /adres do korespondencji/,
  4)poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
  5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6) w przypadku cudzoziemca – poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:
  • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z  7 października 1999r o języku polskim / Dz.U. z 2021r poz. 672/ lub
  • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
  • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
  7) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10) oświadczenie, że kandydat, nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021r poz. 289),
  11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów / Dz.U. z 2020 r. poz. 2141 oraz z 2021 r. poz. 255  i 464 ) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4) lub karą dyscyplinarną o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021r poz. 478 i 619) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r – Prawo o szkolnictwie wyższym / Dz.U. z 2017r poz. 2183 z późn. zm./,
  15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych.

  Ponadto kandydat winien dołączyć do oferty konkursowej klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ust. 9 ogłoszenia.
 5. Informacja o sposobie i terminie składania ofert:
  Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym oraz dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słuczu ” w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów lub przesłać na adres Urząd Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów w terminie do dnia 13 maja 2022 r. do godz. 10:00, nie przewiduje się składania ofert w postaci elektronicznej.
  W przypadku przesłania oferty, warunkiem zachowania terminu podanego powyżej jest jej wpływ do dnia 13 maja 2022r do godz. 10:00 na wskazany adres Urzędu Gminy Radziłów.
 6. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego Komisja ma prawo żądać przedstawienia przez kandydata dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadanie obywatelstwa.
 7. Na żądanie Wójta Gminy Radziłów kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4-7, 12 i 13.
 8. Informacja o sposobie powiadomienia kandydatów, terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego:
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Radziłów.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 9. Klauzula informacyjna.
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, ze:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radziłów z siedzibą w Radziłowie, e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl.

  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych: e-mail: arasimowicz.alicja@gmail.com

  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słuczu.

  4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 1 lit. a i b RODO oraz przepisów ustawy Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, art. 63 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 z późn. zm.), które określają przetwarzanie jakich danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia konkursu i powołania na stanowisko dyrektora szkoły. Zgoda kandydata jest niezbędna do przetwarzania danych innych niż wymagane przepisami prawa.

  5. Okres przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Słuczu lub do czasu cofnięcia zgody, a także przez okres wymagany przepisami prawa w zakresie archiwizacji danych.

  6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, członkowie komisji konkursowej, podmioty z którymi wiążą Administratora danych osobowych umowy o świadczenie usług.

  7. Administrator danych osobowych nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

  9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania i uzupełnienia, a także prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO.

  10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusz przepisy o ochronie danych osobowych.

  11. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obligatoryjne zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 lit. c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie na stanowisko dyrektora.


   …………………………………………
   (data i czytelny podpis )      

      

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe podaję dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałam/łem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.

 

…………………………………………
(data i czytelny podpis )       

Skip to content