Publiczny przetarg ustny na dzierżawę części działki nr 61/2 w Okrasinie

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Radziłów, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ) ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0021 Okrasin, gm. Radziłów, oznaczona nr geod. 61/2 o pow. 12 500 m2, stanowiąca część działki nr 61/2 o całkowitej pow. 14 029 m ². W skład gruntu wchodzą następujące użytki gruntowe : RIVB pow. 610 m ², RV o pow. 11 890 m ². Stan prawny nieruchomości został opisany w KW. Nr LM1G/24826/5.

Nieruchomość wydzierżawiona będzie na okres 3 lat do użytku rolniczego.

Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego – 1500 zł w stosunku rocznym.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu jest stawką rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele rolne.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o dodatni wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.

Przeznaczenie nieruchomości: 

Teren przeznaczony do wydzierżawienia nie został objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, natomiast objęty został Decyzją Wójta Gminy Grajewo R-RG.6733.4.2011 z dnia 10 maja 2011 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: „Obiekty infrastruktury technicznej, których przedmiotem jest budowa liniowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi nie będącej magistralną w obrębie Mścichy-Okrasin-Ostrowik-Karwowo, oraz sieci wodociągowej nie będącej magistralną w obrębie Mścichy Okrasin”

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2022 r. ( poniedziałek) o godz. 11:00 w Urzędzie Gminy Radziłów, w sali konferencyjnej Urzędu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w terminie do 11 maja 2022 r. wadium w wysokości 200,00 zł. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radziłów Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040, z tytułem „Wadium – przetarg na dzierżawę działki nr geod. 61/2 obręb Okrasin”. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przetargiem.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Termin zawarcia umowy dzierżawy ustali Wójt Gminy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Treść niniejszego ogłoszenia, oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, pok. nr 3a, tel. 86 273 71 19 w godz. 730 – 1545.

Wójt Gminy Radziłów

 Krzysztof Milewski  

Skip to content