Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam,  że w dniu 31 marca 2022 r., o godz. 10 30  w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXVII, XXXVIII, XXXIX i XL sesji Rady Gminy Radziłów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Samorządowej w Radziłowie za 2021 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziłowie za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
  za rok 2021 oraz wykaz potrzeb na rok 2022.
 8. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Mścichach za 2021 rok.
 9. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w Radziłowie za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2022 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2022 – 2035;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu jednostki pomocniczej;
  4. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości jej stawek;
  6. przyjęcia przez Gminę Radziłów do realizacji w 2022 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Radziłów;
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka
   nr 129 w Słuczu;
  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka nr 54 w Czerwonkach;
  9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – część działki nr 62/1 w Karwowie;
  10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – część działki nr 14 w Zakrzewie;
  11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – część działki nr 294/5 w Zakrzewie;
  12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – część działki nr 47 w Szlasach;
  13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – część działki
   nr 104/4 w Klimaszewnica.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad XLI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content