Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 8 marca 2022 r., o godz. 9 30 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2021 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2021 rok oraz przedstawienie potrzeb z realizacją zadań.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2022 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2022 – 2035;
  3. zmiany uchwały dotyczącej utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Mścichach.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad XL sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content