Oferta pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Radziłowie

ogłasza rekrutację na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej

W/w stanowisko pracy nie należy do kategorii stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych stanowisk urzędniczych i nie wymaga przeprowadzenia naboru na podstawie art. 11 ust. 1
ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych. 

I. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

ul. Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów

II. Określenie stanowiska pracy :

Nazwa stanowiska pracy: opiekun w ośrodku pomocy społecznej

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie /umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu:  1 etat

Przewidywany termin zatrudnienia: marzec-  kwiecień 2022r.

Praca na terenie Gminy Radziłów, prowadzona w miejscu zamieszkania osób korzystających
z usług opiekuńczych .

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem pracy:

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub średnie,

c) posiadanie zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

d) brak skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

f) prawo jazdy kat. B i samochód do dyspozycji

2. Wymagania dodatkowe:

a) ukończony kurs – opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, opiekun w domu

pomocy społecznej lub wykształcenie średnie o profilu opiekun osoby niepełnosprawnej,

opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej;

b) ukończone szkolenia w zakresie opieki nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi,

c) cierpliwość, sumienność i rzetelność, samodzielność, umiejętność i łatwość nawiązywania kontaktu z osobami starszymi i niepełnosprawnymi, odpowiedzialność;

d) doświadczenie w pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi;

e) wysoka kultura osobista;

f) umiejętność organizowania pracy w domu osób korzystających z usługi;


IV. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku dotyczący w szczególności opieki nad chorym w domu:

1. Czynności higieniczno-pielęgnacyjne;

2. Czynności gospodarcze;

3. Czynności opiekuńcze;

4. Umiejętność dostosowania diety do stanu zdrowia i przygotowywanie podopiecznemu posiłków;

5. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.

V. Wymagane dokumenty:

  1. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
  2. oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie ( stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia)
  4. kserokopie zaświadczeń, certyfikatów o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
  5. oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  7. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  8. opinie, referencje,
  9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji na stanowisko opiekun w ośrodku pomocy społecznej , (stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia).

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko: opiekun w ośrodku pomocy społecznej -zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016r.str.1)” oraz  opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Miejsce i termin składania dokumentów: do 25.03.2022r.

Oferty należy składać  do Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Radziłowie ul. Plac 500- lecia 15, 19-213 Radziłów w godz. 7.30-15.45 z lub za pośrednictwem poczty.

Informujemy, że złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
Z kandydatami spełniającymi wymogi zamieszczone w niniejszym ogłoszeniu zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której osoby wstępnie zakwalifikowane zostaną powiadomione telefonicznie. Kierownik GOPS w Radziłowie zastrzega sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów, a także prawo do rezygnacji z prowadzenia danego postępowania rekrutacyjnego;

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86 273-68-72).

Realizując zapis art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) informuję, iż administratorem podanych danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą ul. Plac 500- lecia 15, 19-213 Radziłów.
Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.) w celu prowadzenia procesu naboru. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Skip to content