Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Brodowie

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 21 lutego 2022 r.

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Brodowo
dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

    Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Brodowo, iż zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Radziłówz dnia 21 lutego 2022 r.w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Brodowo zostało zwołane na dzień 10 marca 2022 r. (czwartek) na godzinę 10 00 Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia w/w wyborów.

Zebranie odbędzie się na Sali Centrum Kultury w Radziłowie.

Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Dokonanie wyboru Przewodniczącego zebrania.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku.
 5. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  1. Dokonanie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej
  2. odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych
   w statucie sołectwa;
  3. zgłaszanie kandydatur na Sołtysa;
  4. przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów;
  5. zgłaszanie kandydatur na członków Rady Sołeckiej;
  6. przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów.
 6. Wnioski, zapytania i informacje.
Skip to content