Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2022 r., o godz. 10 00 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

O godz. 900  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2022 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2022 – 2035;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  4. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Radziłów;
  5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2022 rok;
  6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok;
  7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2022 rok;
  8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 rok;
  9. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2022 rok;
  10.  wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz zasad tego handlu;
  11.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy   Radziłów w 2022 r.;
  12. wysokości opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Komunalny w Radziłowie;
  13. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie gminy Radziłów.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content