Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 09 grudnia 2021 r., o godz. 11 00  w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035;
  3. ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej;
  4. zasad otrzymywania i wysokości diet oraz ustalania zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym;
  5. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziłów;
  6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
  7. określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Radziłów.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XXXVI sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

      Zbigniew Mroczkowski

Skip to content