WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

LpOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoCena nieruchomościUwagi
12345
1Działka zabudowana, położona w obrębie ewidencyjnym 0028 Sośnia, gm. Radziłów, oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 87/1 o pow. 93 m2, sklasyfikowana jako Ps VI o pow. 3 m2, Br PsVI o pow. 90 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Grajewie prowadzona jest Księga Wieczysta Nr LM1G /00019283/8. Nakłady na gruncie w postaci części budynku gospodarczego stanowią własność osoby trzeciej – właściciela nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 86/2. Działka przeznaczona została do zbycia w drodze zamiany w celu regulacji granicy pomiędzy działkami 87/2 i 86/2.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjo nalnego miejscowości gminnej Radziłów zatwier dzonego Uchwałą Rady Gminy Radziłów Nr II/9/18 z dnia 6 grudnia 2018r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskie go z dnia 24 stycznia 2019r poz. 600 położony w kompleksie urbanistycznym 5U-ZP o przeznacze- niu podstawowym:  zabudowa usługowa z zielenią towarzyszącą,
uzupełniające: urządzenia sportu i rekreacji, urządzenia infrastruktury technicznej, parkingi,
Cena nieruchomości wynosi 9 537,00zł + Vat.
wartość gruntu 4681,00zł,
wartość części budynku  gospo darczego 4 856,00 zł.  
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) mogą składać wnioski o jej wykup do dnia 24 grudnia 2021r  
Skip to content