Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 28 października 2021 r., o godz. 10 30  w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035;
  3. przyjęcia ,,Raportu  z realizacji  Programu  Ochrony Środowiska dla Gminy Radziłów za okres 2018 – 2020”;
  4. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radziłów na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XXXIV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content