Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu  29 września 2021 r., o godz. 10 30 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

O godz. 9 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.
 6. Informacja z działalności Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie Gminy Radziłów.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035;
  3. ustalenia w zakresie  zadań  własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Radziłów do roku 2030”, w tym trybu jej konsultacji;
  5.  uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zasobem Gminy Radziłów na lata 2021 – 2026”;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka
   nr 182 w Sośni;
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka
   nr 20/22 w Mścichach ;
  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka
   nr 14/3 w Słuczu .
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXXIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

      Zbigniew Mroczkowski

Skip to content