Konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

w ramach zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

podaje do publicznej wiadomości i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

„PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RADZIŁÓW NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWA DO ROKU 2028”

Konsultacje będą trwały od dnia 09.09.2021  do dnia 30.09. 2021 roku.

Z treścią „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Radziłów na lata 2021- 2024 z perspektywą do roku 2028”, można zapoznać się:

  • w siedzibie Urzędu Gminy, Pl. 500- lecia 14, 19-213 Radziłów, w pokoju nr 3a,
  • w godzinach pracy Urzędu,
  • – na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów,  www.radzilow.pl w zakładce „biuletyn informacji publicznej” .

Uwagi i wnioski można składać na formularzu konsultacyjnym, który należy przekazać:

  • drogą elektroniczną na adres: www.; 
  • w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy, Pl. 500- lecia 14, 19-213 Radziłów;
  • bezpośrednio na sekretariat Urzędu Gminy, Pl. 500- lecia 14, 19-213 Radziłów; pokój nr 3a

Uwagi i wnioski można wnosić również ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, Pl. 500- lecia 14, 19-213 Radziłów, pokój nr 3a, w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radziłów.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Skip to content