Dodatkowy termin na składanie wniosków dot. studium

Wójt Gminy Radziłów informuje o wyznaczeniu dodatkowego terminu na składanie wniosków w sprawie opracowywanego obecnie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziłów do dnia 26 sierpnia 2021 r.

Wnioski należy składać :

  • w formie papierowej do Wójta Gminy Radziłów na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów;
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : sekretariat@gminaradzilow.pl lub skrytka ePUAP:/gminaradzilow/skrytka.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy

Skip to content