Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.,

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz
  • 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, do wniosku o zwrot podatku dołącza się również dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Producent rolny może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła w pierwszym lub drugim terminie danego roku dołączając do wniosku ww. dokument.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od  1 do 30 października 2020 r. gotówką w kasie urzędu gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Skip to content