Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam,
że w dniu 29 lipca 2021 r., o godz. 10 30  na Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  4. określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Radziłów do roku 2030”, w tym trybu jej konsultacji;
  5. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radziłów, w roku szkolnym 2021/2022;
  6. przekazania zadania publicznego w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Radziłów i zawarcia porozumienia międzygminnego;
  7. przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radziłów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków niestanowiącym własności gminy;
  8. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

      Zbigniew Mroczkowski

Skip to content