Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2021 r., o godz. 10 30 na Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  XXVI, XXVII, XXVIII i XXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Rozpatrzenia raportu o stanie gminy:
  1. debata nad raportem;
  2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzieleniem Wójtowi wotum zaufania za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;
  2. udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;
   1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2020 rok;
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
    o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2020 rok;
   3. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok;
  3. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2021 rok;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035;
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  6. uchwalenia Regulaminu dostarczania wody o odprowadzania ścieków na terenie gminy Radziłów;
  7. określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
  8. uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radziłów.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content