Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.: „Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy”
mająca na celu utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej dla mieszkańców wsi Mścichy oraz turystów.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 21 czerwca 2021 r. w Białymstoku Wójt Gminy Radziłów wraz ze Skarbnikiem Gminy podpisali umowę pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Radziłów określającą przedmiot realizacji operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER’”.

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie cel, którym jest utworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej dla mieszkańców wsi Mścichy oraz turystów.

Inwestycja pn.: „Poprawa infrastruktury turystycznej miejscowości Mścichy” swoim zakresem obejmie wykonanie z kruszywa naturalnego drogi dojazdowej o długości 58 m oraz drogi zjazdowej na dz. nr 99/14 o długości 81,45 m wraz z placem manewrowym. Ponadto, wykonany zostanie chodnik żwirowy przy miejscach postojowych oraz chodnik z kostki betonowej wzdłuż drogi dojazdowej. Powstanie parking o powierzchni 400 m2, zaś na pozostałej część działki zamontowane zostaną elementy małej infrastruktury: stojaki 5-cio rowerowy, uliczna lampa hybrydowa, altany ogrodowe składająca się ze stołu, ławek oraz zadaszenia, drewniana tablica informacyjno-edukacyjna, a także kosze betonowe.

Szacowany koszt inwestycji wynosi 110 900,00 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w wysokości 70 565,00 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Skip to content