Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2021 r., o godz. 11 00 na Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.
O godz. 10 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przedstawienie przez organ wykonawczy samorządu terytorialnego oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) w 2020 r.”.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego;
  2. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2021 rok;
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035;
  4. udzielenia pomocy Powiatowi Grajewskiemu;
  5. udzielenia pomocy Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka
   nr 1425 Radziłowie;
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka
   nr 290 w Karwowie;
  8. ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie;
  9. Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2021 r.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad XXIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content