Ocena zasobów pomocy społecznej

Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Niniejsza analiza opisuje ww. sytuację w gminie Radziłów. Jest to gmina Rolnicza, leżąca w powiecie Grajewo. Gmina Wąsosz, Przytuły, Grajewo, Jedwabne. Siedzibą gminy jest Radziłów. Powierzchnia gminy Radziłów wynosi 199,55 km2, co stanowi 20,63% powierzchni powiatu, 0,97 % powierzchni województwa. Gęstość zaludnienia w gminie wynosi 24 osób, w powiecie 48,8 osób, w województwie 59 osób. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane o: sytuacji demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy społecznej, środkach finansowych na wydatki w pomocy
społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia gminy Radziłów.

Skip to content