Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2021 r., o godz. 10 00 na Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

O godz. 9 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Samorządowej w Radziłowie za 2020 rok
 4. Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Mścichach za 2020 rok.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziłowie za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
  za rok 2020 oraz wykaz potrzeb na rok 2021.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 9. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w Radziłowie za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  udzielenia pomocy finansowej Gminie Przytuły;
  2.  zmian w budżecie gminy Radziłów na 2021 rok;
  3.  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035.
 11. Sprawy różne i wolne wnioski.
 12. Zakończenie obrad XXVIII sesji Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Paweł Jarosiński

Skip to content