Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2020 r., o godz. 14 00 na Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

O godz. 13 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXII, XXIII, XXIV i XXV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2020 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020 – 2035;
  3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035:
   • odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
    w sprawie projektu uchwały;
   • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy: Komisja Budżetu
    i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji;
   • dyskusja nad projektem uchwały;
   • głosowanie nad projektem uchwały.
  4. uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na 2021 rok:
   • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
    w sprawie projektu uchwały;
   • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy: Komisja Budżetu
    i Rozwoju Gospodarczego; Komisja Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji;
   • dyskusja nad projektem uchwały;
   • głosowanie nad projektem uchwały.
  5. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok;
  7. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych z terenu Gminy Radziłow w 2021 r.;
  8. pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako drogi publiczne.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad XXVI sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

                Zbigniew Mroczkowski

Skip to content