Raport z przeprowadzonego procesu konsultacji społecznych w Gminie Radziłów

I. PRZEDMIOT KONSULTACJI (nazwa dokumentu oraz podstawy prawnej jego sporządzenia):

Konsultacje dokumentów planistycznych:

 • Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul Łomżyńskie.
 • Uchwały Nr VI/62/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B.
 • Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dusze – Dębówka

Dokument jest dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu gminy, pod adresem: http://radzilow.pl/

II. INFORMACJA O PRZEBIEGU PROCESU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 1. Konsultacje przeprowadzono w terminie: styczeń – lipiec 2020 r.
 2. Cele konsultacji:
  • Usprawnienie i przyspieszenie procesów konsultacji dokumentów planistycznych.
  • Wdrożenie nowych metod debaty publicznej.
  • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu.
  • Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu.
  • Poinformowanie społeczności lokalnej o projekcie dokumentu planistycznego i aspektach wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu.
  • Zmiana przeznaczenia terenu. 

III. INFORMACJA O ZEBRANYCH  UWAGACH (PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH):

Lp. Nazwa podmiotu / osoby zgłaszającej uwagęTreść uwagiOdniesienie się urzędu do wniesionej uwagi
(uzasadnienie)
Metoda Samorządowy Panel SMS
1.Uczestnicy metody Samorządowy Panel SMS (40 osób)Wszystkie osoby, które wzięły udział w ankiecie chciały, by na terenie Gminy powstały nowe obszary inwestycyjne.
Ponad połowa respondentów chce by powstała przestrzeń przeznaczona na odnawialne źródła energii.
Propozycje zostaną przekazane do dalszych analiz i prac nad projektem planu w tym pod uwagę Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej.
Metoda konsultacji elektronicznych (E-konsultacje)
1.Mieszkańcy Gminy Radziłów ( 9 osób)1.Czy wiesz o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu Obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ulicy Łomżyńskiej w części działki nr 796 oraz części działki nr 915, obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B obejmujący działkę nr 1565 oraz części działki nr 911, obszaru funkcjonalny miejscowości gminnej Radziłów w części dotyczącej działki nr 733 i części działki nr 1612, oraz część obrębu Dusze-Dębówka obejmującego działkę nr 32 i część działki nr 62 ?
Tak – 7 ankietowanych
Nie- 2 ankietowanych
Dane stanowią informację merytorycznie nie związaną z następnym etapem procedury planistycznej.
2.2.Czy analizowany teren posiada warte podkreślenia walory kulturowe opisz lub wskaż np. krzyże, kapliczki ?
2 ankietowanych wpisało odpowiedź ,,krzyż’’,
2 ankietowanych wpisało odpowiedź ,,nie wiem’’,
4 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi,
1 ankietowany wpisał odpowiedź ,,Nie’’
Postulaty zostaną przekazane do dalszych prac nad projektem planu w tym pod uwagę Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej.
3.3.Jakie kwestie chcesz rozwiązać za pomocą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? (może być kilka odpowiedzi) ? Wyznaczenie terenu pod zabudowę – 6 ankietowanych
Tzw. Odrolnienie (zmiana przeznaczenia gruntów rolnych pod zabudowę) – 3 ankietowanych
Tzw. Odlesienie (zmiana przeznaczenia gruntów leśnych pod zabudowę) – 2 ankietowanych
Rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej np. Rozbudowa istniejących oraz wyznaczenie nowych dróg publicznych, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) – 5 ankietowanych
Naprawa nawierzchni drogowej - 4 ankietowanych

Postulaty zostaną przekazane do dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym pod uwagę Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej.
4.4 .Jakiego efektu oczekujesz po procedowanym planie ?
Wzrost terenów inwestycyjnych – 4 ankietowanych
Wprowadzenie nowych usług – usługi publiczne ogólnodostępne – 3 ankietowanych
Wzrost terenów przeznaczonych pod usługi – 1 ankietowanych
Bark odpowiedzi -1 ankietowany
Postulat zostanie przekazany do dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym pod uwagę Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej.
5.5 Czy widzisz potrzebę powiększenia przestrzeni na inwestycję związane z odnawialnymi źródłami energii i zwiększenia terenów przeznaczonych pod zabudowę ?
Tak - 7 ankietowanych
Nie – 2 ankietowanych
Wniosek zostanie przekazany do dalszych prac i analiz nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym pod uwagę Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej.
6.6. Czy widzisz przeszkodę w zmianie przeznaczenia terenu ?
Tak – 3 ankietowanych
Nie – 6 ankietowanych
Informacja zostanie przekazana do Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej.
Metoda kawiarenki obywatelskiej
3.Mieszkańcy Gminy Radziłów, radni, lokalni przedsiębiorcy, urzędnicy , właściciel jednej z działek poddanych pod konsultacje (9 osób)Wnioski uczestników techniki:
- powstanie w Gminy Radziłów terenów przeznaczonych pod farmę fotowoltaiczną;
- powiększenie teren przeznaczonych pod zabudowę zagrodową.
Wnioski zostaną przekazane do dalszych analiz i prac na projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym pod uwagę Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej.
Metoda punkt konsultacyjny
4.Mieszkańcy województwa podlaskiego– mieszkańcy gminy Radziłów (40 osób)Mieszkaniec wsi Dębówka zgłosił wniosek, by nie przenosić krzyża zlokalizowanego obok działki objętej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Wniosek zostanie uwzględniony.
Metoda dni otwartych z punktem konsultacyjnym (happening)
5.Mieszkańcy Gminy Radziłów (60 osób)1. Proszę podać Pani/Pana związek z obszarem objętym opracowaniem planu?

□właściciel działki na terenie objętym sporządzeniem planu
□ miejsce zamieszkania/bliskie sąsiedztwo
□ miejsce spędzania wolnego czasu
□ turysta
□inne(wskaż):………………………………………………
Pytanie stanowi informację o kształtującej się strukturze respondentów. Nie stanowi pytania merytorycznie związanego z procesem konsultacji.
2. Jakie kwestie chcesz rozwiązać za pomocą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? (może być kilka odpowiedzi)?

□ Tzw. odrolnienie (zmiana przeznaczenia gruntów rolnych pod zabudowę) – 15 osób
□ Tzw. odlesienie (zmiana przeznaczenia gruntów leśnych pod zabudowę) – 4 osoby
□ Rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej (np. rozbudowa istniejącej oraz wyznaczenie nowych dróg publicznych, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) – 45 osób
Postulat zostanie przekazany do dalszych prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym pod uwagę Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej.
3. Jakie tereny powinny powstać na obszarze Gminy Radziłów?

□ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 8 osób
□ Zabudowa usługowa – 15 osób
□ Tereny usług, sportu i rekreacji – 30 osób
□ Tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni pow. 2000 m2 - 9 osób
□ Tereny rolnicze – 1 osoba
□Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych – 6 osób
□Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – 13 osób
Uzyskane dane stanowią informację związaną ze zmienianym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale przede wszystkim odzwierciedlają oczekiwania mieszkańców w zakresie kierunków zmian i rozwoju gminy.
4. Czy widzisz potrzebę powiększenia przestrzeni na inwestycję związane
z odnawialnymi źródłami energii i zwiększenia terenów przeznaczonych pod zabudowę ?

□ Tak – 53 osoby
□ Nie – 7 osób
Wniosek zostanie przekazany do dalszych prac i analiz nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym pod uwagę Gminnej Komisji Urbanistyczo-Architektonicznej.
5. Jakich rodzajów usług brakuje na terenie Gminy Radziłów ?
□ sklepów wielkopowierzchniowych – 15 osób
□ myjni samochodowej – 24 osoby
□ związanych z rolnictwem np. warsztatów naprawy sprzętu rolniczego – 10 osób
□ usług fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich, szewskich, spożywczych – 13 osób
□ turystycznych, agroturystycznych – 19
□ inne (wskaż)……………………………………...- 12 osób
Uzyskane dane odzwierciedlają oczekiwania mieszkańców w zakresie kierunków zmian i rozwoju gminy.
6. Czy uważa Pani/Pan, że warto uczestniczyć w procedurze sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
□ tak, gdyż w dyskusji i przy pomocy wniosków i uwag można lepiej zagospodarować teren – 40 osób
□ tak, jeśli plan dotyczy obszaru, położonego blisko mojego domu - 8 osób
□ nie wiem, nigdy się nad tym nie zastanawiałem – 8 osób
□ nie mam zdania – 2 osoby
□inne (wskaż)……………………………………… - 0 osób

Nie dotyczy zakresu merytorycznego w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu. Uzyskane dane stanowią informację o respondentach w zakresie zasadności partycypacji społecznej w procedurze planistycznej.
7. Status ankietowanego:
□ Uczeń – 1 osoba
□ Student – 1 osoba
□ Osoba pracująca – 40 osób
□ Osoba zajmująca się domem – 12 osób
□ Osoba bezrobotna – 4 osoby
□ Emeryt, rencista – 3 osoby
Pytanie stanowi informację o kształtującej się strukturze respondentów. Nie stanowi pytania merytorycznie związanego z procesem konsultacji.

data: 28 sierpnia 2020 r.
Podpis koordynatora procesu konsultacji: Emilia Karolina Rogowska

data: 28 sierpnia 2020 r.
Podpis Gospodarza procesu konsultacji: Krzysztof Milewski

Skip to content