Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam,
że w dniu 27 sierpnia 2020 r., o godz. 10 30 na Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.
O godz. 10 00
odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z  XX i XXI Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie przygotowania szkół do roku szkolnego 2020/2021.
 6. Rozpatrzenia raportu o stanie gminy: 
  1. debata nad raportem;
  2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi wotum zaufania za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok;
  2. udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
   1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2019 rok;
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2019 rok;
   3. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
  3.  zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad XXII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content