Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Barwiki

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 7 sierpnia 2020 r.
o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Barwiki dla wyborów Sołtysa

Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Barwiki, iż Zarządzeniem Nr 59/2020 Wójta Gminy Radziłów z dnia 7 sierpnia 2020 r..w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Barwiki zostało zwołane na dzień 20 sierpnia 2020 r. (czwartek) na godzinę 9 00 Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia w/w wyborów.

 Zebranie odbędzie się w świetlicy w Łojach – Awissa.

Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Dokonanie wyboru Przewodniczącego zebrania.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku.
 5. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Dokonanie wyborów Sołtysa:
  a) odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych w statucie sołectwa;
  b)zgłaszanie kandydatur na Sołtysa;
  c)przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów.
 7. Wnioski, zapytania i informacje.
Skip to content