Obwieszczenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łoje – Awissa dla wyborów Sołtysa

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Radziłów

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego Sołectwa Łoje – Awissa
dla wyborów Sołtysa 

    Podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa Łoje – Awissa, iż Zarządzeniem
Nr 62/2020 Wójta Gminy Radziłów z dnia 24 sierpnia 2020 r.. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Łoje – Awissa zostało zwołane na dzień 2 września 2020 r. (środa) na godzinę 9 00 Zebranie Wiejskie w celu przeprowadzenia w/w wyborów.

     Zebranie odbędzie się w świetlicy w Łojach – Awissa.

Proponuje się następujący porządek Zebrania Wiejskiego:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
 3. Dokonanie wyboru Przewodniczącego zebrania.
 4. Przyjęcie proponowanego porządku.
 5. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 6. Dokonanie wyborów Sołtysa:
  1. odczytanie zebranym zasad i trybu wyborów organów sołectwa określonych
   w statucie sołectwa;
  2. zgłaszanie kandydatur na Sołtysa;
  3. przeprowadzenie wyborów i ogłoszenie wyników wyborów.
 7. Wnioski, zapytania i informacje.
Skip to content