INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą na przeprowadzenie usług szkoleniowych/warsztatów dla 12 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowww.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.plwo  w ramach funkcjonującego Klubu Senior+ w Okrasinie położonym na terenie Gminy Radziłów; ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w dniu 30 lipca  2020 r. na stronach internetowych  oraz na stronie Zamawiającego www.radzilow.pl

            Zamawiający  –  Gmina Radziłów z siedzibą przy ul. Plac 500-lecia 14,  działając  na  podstawie art. 70³ § 2 kodeksu cywilnego unieważnia  czynność  oceny  i  wyboru  najkorzystniejszej  oferty na wszystkie części dokonaną w dniu 21 sierpnia 2020 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu oceny ofert.

Uzasadnienie

Najniższą ofertę na wszystkie części złożyła firma INNOVASPAL Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Krakowska 137. Zamawiający, w związku z tym, że cena na poszczególne części była znacząco niższa od kosztorysu i cen innych ofert wezwał Wykonawcę do wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Wezwanie wysłano pocztą elektroniczną, a wobec braku odpowiedzi przyjęto, że Wykonawca nie udzielił wyjaśnień. W związku z czym dokonano wyboru innych ofert.

Zamawiający w dniu 25 sierpnia 2020 r. otrzymał od Wykonawcy pismo wyjaśniające, że nie otrzymał wezwania. Stosownie do powyższego Zamawiający jest zobowiązany do weryfikacji tych informacji. W następstwie Zamawiający unieważnia odrzucenie oferty tego Wykonawcy. Celem wszczęcia i prowadzenia postępowania jest zawarcie ważnej oraz nie podlegającej unieważnieniu umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy, wobec czego konieczne  jest  unieważnienie  czynności  wyboru  oferty  oraz powtórzenie czynności badania i oceny ofert.

Skip to content