ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 29 czerwca 2020 r., o godz. 12 00 na Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny. O godz. 10 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020 – 2035;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie;
  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad XX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content