Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Radziłów

(protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej)

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: luty-maj

Forma działania:  Punkt konsultacyjny

Miejsce wydarzenia (jeśli dotyczy): Urząd Gminy Radziłów w miejscu dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Temat: Konsultacje dokumentów planistycznych:

– Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul Łomżyńskie.

– Uchwały Nr VI/62/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B.

– Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dusze- Dębówka

Cel konsultacji:

  1. Usprawnienie i przyspieszanie procesów konsultacji dokumentów planistycznych,
  2. Wdrożenie nowych metod debaty publicznej,
  3. Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu,
  4. Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu,
  5. Poinformowanie społeczności lokalnej o projekcie dokumentu planistycznego i aspektach wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu,
  6. Zmiana przeznaczenia terenu.

Przebieg konsultacji (jeśli dotyczy):

W budynku Gminy Radziłów stworzono specjalne miejsce, w którym można było zapoznać się z dokumentacją planistyczną oraz materiałami informacyjnymi. Mieszkańcy mieli także możliwość złożenia wniosków i uwag, jak również przedyskutowania z kompetentnymi osobami interesujące ich kwestii. Ponadto, osoby korzystające z punktu miały możliwość obejrzeć dokumentację związaną z projektem dokumentu planistycznego w tym mapy w wersji elektronicznej, a także otrzymać ich wydruk.  Punkt prowadzony był przez wyznaczonego pracownika urzędu specjalizujący się w procedurze planistycznej.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacjiWypracowane propozycje, opinie
Mieszkańcy województwa podlaskiego – mieszkańcy gminy Radziłów – (40 osób)Wszystkie osoby, które odwiedziły punkt konsultacyjny zapoznały się Uchwałami poddanymi pod konsultacje. Jeden z mieszkańców wnioskował, by nie przenosić krzyża zlokalizowanego obok działki objętej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Metoda punktu konsultacyjnegopozwoliła w pewien sposób zweryfikować potrzeby i oczekiwania mieszkańców Gminy Radziłów.

Zmiana przeznaczenia terenu  nie wzbudza większych kontrowersji wśród mieszkańców Gminy Radziłów. Mieszkańcy, którzy odwiedzili punkt konsultacyjny, zapoznali się mapami oraz poinformowani zostali o tym, w jaki sposób zmienione zostanie przeznaczenie terenu. Zważywszy na fakt, iż zmiana przeznaczenia działek objętych konsultacjami w znaczący sposób nie odbiega od ukształtowania terenu i przeznaczenia działek okolicznych, stąd też wniesiono wyłącznie jeden wniosek, by nie przenosić krzyża zlokalizowanego obok działki objętej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja powyższej metody, jak również pozostałych metod przewidzianych w IPK umożliwia szersze zaangażowanie mieszkańców w proces planistyczny.

Metoda ta jest efektywna i należy ją wykorzystywać w kolejnych projektach.

data: 23.06.2020 r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Rogowska Emilia Karolina

Skip to content