Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej

14 maja 2020 r. zakończona została inwestycja pn.: Adaptacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w Mścichach na Dom Pomocy Społecznej. Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest na dz. nr 21/2 w miejscowości Mścichy. Inwestycja swoim zakresem obejmowała:

  • przebudowa istniejącego budynku szkoły,
  • rozbudowa istniejącego budynku szkoły,
  • wykonanie nowych schodów zewnętrznych do wejścia głównego,
  • wykonanie nowego wejścia do budynku w części projektowanej ze schodami i pochylnią dla niepełnosprawnych,
  • rozbiórki elementów kolidujących z projektowana inwestycją (murki oporowe, utwardzenia, schody do piwnicy, do części mieszkalnej budynku itp.),
  • przebudowa elementów infrastruktury podziemnej, kolidującej z inwestycją,
  • wykonanie nowych przyłączy do projektowanego obiektu,

Całkowita wartość inwestycji to 2 227 252,68 zł, z czego Gmina Radziłów otrzymała następujące dofinansowania na realizację zadania:

  1. W 2018 r. otrzymano dotację celową z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 600 000,00 zł .
  2. W 2019 r. otrzymano dotację ze środków PFRON w kwocie 205 333,00 zł.
  3. W 2020 r. otrzymano dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) w ramach Osi VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w wysokości  338 325,33 zł.
Skip to content