ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 07 maja 2020 r., o godz. 11 00 na Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny. O godz. 9 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XVI, XVII i XVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Samorządowej w Radziłowie za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego w Radziłowie za 2019 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie
  za rok 2019 oraz wykaz potrzeb na rok 2020.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 11. Przedstawienie przez organ wykonawczy samorządu terytorialnego oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
  w 2019 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata
   2020 – 2035;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie;
  5. zmiany Statutu Gminy Radziłów;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – część działki nr 133 w obrębie Klimaszewnica;
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – część działki nr 67 w obrębie Kramarzewo;
  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – część działki nr 67 w obrębie Kramarzewo.
 14.  Sprawy różne i wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad XIX sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content